Når du har et fredet fortidsminde på din grund...

Tilsynet med fredede fortidsminder

Museum Thy fører i samarbejde med Slots-og Kulturstyrelsen tilsyn med de fredede fortidsminder i Thisted, Morsø og Skive Kommuner. Her er der i alt ca. 2300 fredede fortidsminder, som i perioden 2008-2012 alle fik et tilsyn - læs tilsynet her.

Siden 2013 er der i årlige kampagner ført tilsyn ved udvalgte fortidsminder – typisk nogen, der ligger udsat i forhold til dyrkning eller skovbrug. Udtrækningen foretages af Slots- og Kulturstyrelsen. Målet er at skabe de bedste vilkår for fortidsmindernes fortsatte bevaring, og derfor holdes der øje med fortidsmindets tilstand (Museumsloven §29e), 2 meter zonen omkring fortidsmindet, hvor der ikke må foretages jordbehandling (Museumsloven §29f), og til en vis grad også 100 meter zonen, hvor der ikke må foretages byggeri, tilplantning og andre ændringer uden dispensation fra kommunen (Naturbeskyttelsesloven §18). Det registreres desuden, hvis der er behov for pleje eller andre tiltag, som sikrer fortidsmindets bevaring og synlighed i landskabet.

Museets registreringer sendes til Slots- og Kulturstyrelsen, der varetager sagsbehandling. Der kan i nogle tilfælde blive tale om genbesigtigelser. Museet foretager desuden tilsyn ved beskyttede diger.

Lodsejer får breve med henstillinger, varsler og påbud alt efter skadens omfang og alvor. I de mange tilfælde, hvor fortidsmindet har det godt, og der ikke er nogen overtrædelser, sendes der ikke breve ud. Det er desværre ikke muligt for den tilsynsførende at opsøge lodsejer forud for et tilsyn, men det er altid hyggeligt at træffe folk på marken eller ved gården.

Slots- og Kulturstyrelsen informerer om reglerne omkring de fredede fortidsminder på deres hjemmeside, http://slks.dk/fortidsminder-diger/fredede-fortidsminder, og der er i 2015 udgivet tre nye foldere om fortidsminder, om pleje og om beskyttede diger.

 

Kontaktoplysninger:

Charlotte B. Andersen 21388366 charlotte@museumthy.dk