Bestyrelse og vedtægter

BESTYRELSE FOR MUSEUM THY

Poul Hvass Hansen. Formand. Udpeget af Thisted Kommune.

Bodil Skoust. Næstformand. Udpeget af Venner af Museum Thy.

Hans Erik Nørgaard. Kasserer. Udpeget af Venner af Museum Thy.

Else-Marie Holmenes. Udpeget af Thisted Kommune.

Claus Nybo. Udpeget af Thisted Kommune.

Mette Pedersen. Medarbejderrepræsentant.

Henrik Eriksen. Udpeget af Egnshistorisk Forening for Sydthy.

Esben Kaagaard. Udpeget af Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred.

Jørgen Kjærgaard. Udpeget af Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred.

 

 

VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY.

CVR-nr: 22841416
I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 1: Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status

Museum Thy er et statsanerkendt kulturhistorisk museum

Museet er en selvejende institution med hjemsted i Thisted Kommune.

Museets hovedadresse er: Jernbanegade 4, 7700 Thisted.

Derudover driver museet museumsvirksomhed på følgende ejendomme:

  • Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm
  • Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted
  • Fiskerhuset, Toftevej 9, Agger, 7770 Vestervig
  • Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, Heltborg, 7760 Hurup
  • Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, 7742 Vesløs
  • Magasin, Mellemvej 18, Vang, 7700 Thisted

 

§ 2: Formål og ansvarsområde

Stk. 1: Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

Stk. 2: Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Stk. 3: Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.

Stk. 4: Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

Stk. 5: Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

Stk. 6: Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.

Stk. 7: Museets geografiske ansvarsområde er Thisted Kommune og Morsø Kommune. Sidstnævnte, dog kun hvad angår arkæologi jf. Museumslovens Kap. 8. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie og arkæologi, med særlig fokus på flg. emner: Menneskets samspil med naturen gennem historien, områdets kontakt med omverdenen i arkæologisk og historisk perspektiv, kulturlandskabets forandring i tid belyst gennem ord og billeder samt 2. Verdenskrigs kulturarv- og spor i lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Museets tidsmæssige ansvarsområde er oldtid, middelalder samt nyere tid. For sidstnævnte periode med et særligt fokus på perioden omkring 2. Verdenskrig.

Stk. 8: Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Stk. 9: Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområder skal ske i forståelse med disse.

Stk. 10: Genstande uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

 

§ 3: Grundkapital

Stk. 1: Museets grundkapital består af værdien af flg. ejendomme:

Jernbanegade 4 og 6 i Thisted, Fiskerhuset i Agger, Dokumentationscenter i Hanstholm, Lagerhal i Vang samt frysehus i Kallerup.

 

§ 4: Hæftelse

Stk. 1: Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

 

§ 5: Finansiering

Stk. 1: Museets drift finansieres af tilskud fra Thisted og Morsø Kommune, Kulturministeriet, samt museets egne indtægter.

Stk. 2: Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

Stk. 3: Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. § 2.

 

§ 6: Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Stk. 1: Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand.

Stk. 2 Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 3 Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Stk. 4 Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst samt oplysninger til registret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder.

Stk. 5 Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter Slots- og Kulturstyrelses retningslinjer.

 

§ 7: Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv.

Stk. 1: Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

Stk. 2: Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

Stk. 3: Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Stk. 5: Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 6: Genstande m.v., der er behæftede med klausuler, må ikke indlemmes i samlingen uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

 

§ 8: Åbningstider og adgangsvilkår

Stk. 1: Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

Stk. 2: Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.

Stk. 3: Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 4: Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

 

§ 9: Åbenhed og offentlighed

Stk. 1: Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden. .

 

§ 10: Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Stk. 1: Museum Thy ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.

Bestyrelsen har flg. sammensætning:

3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf mindst en fra kommunalbestyrelsens midte. Udpegningen bør ske under hensyntagen til særligt bestyrelsesegnede kvalifikationer jf. Anbefalinger i god ledelse.
1 medarbejderrepræsentant
1 medlem udpeget af Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
1 medlem udpeget af Egnshistorisk Forening for Sydthy.
1 medlem udpeget af Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred
2 medlemmer udpeget af Museets Venner

Museets bestyrelse kan udpege ressourcepersoner med særlig faglig indsigt som rådgivere.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer er valgt for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 5: Beslutninger der træffes ved afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6: Bestyrelsen afholder normalt fire bestyrelsesmøder om året.

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 8: Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

 

§ 11: Ledelse og øvrige personale

Stk. 1: Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.

Stk. 2: Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.

Stk. 3: Bestyrelsen skal ansætte en leder til at forestå museets daglige drift.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Stk. 5: Museets leder har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Stk. 6: Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Stk. 7: Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets leder dispositionsret.

Stk. 8: Museet leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget.

Stk. 9: Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær.

 

§ 12: Tegningsret

Stk. 1: Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse og museets leder i forening.

 

§ 13: Budget, regnskab og revision

Stk. 1: Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftsstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

Stk. 3: Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4: Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 5: Budgettet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6: Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 7: Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 8: Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og af museets revision.

Stk. 9: Årsregnskabet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

 

§ 14: Museets formue

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Stk. 2: Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 3: Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

 

§ 15: Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

Stk. 1: Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.

Stk. 2: Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kultursstyrelsen.

Stk. 3: Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

 

§ 16: Ophør

Stk. 1: Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

Stk. 2: Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.

 

§ 17: Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1/1 2018.