Vedtægter

Vedtægter for

Venner af Museum Thy

§ 1                 Foreningens navn er: Venner af Museum Thy.

§ 2                 Som medlemmer optages: Privatpersoner som enkeltmedlemmer eller husstand

                                                                                               Firmaer og organisationer

§ 3                 Foreningens formål er:

                      at udbrede og bevare kendskabet til Museum Thy

                      at samarbejde med medarbejderne ved museet om udbygning og vedligeholdelse                                            af samlingerne                  

                      at være museet behjælpelig med – fysisk og økonomisk – at anskaffe ”nye” museums-

                      genstande og udstillingsmaterialer

                      at være museets medarbejdere behjælpelig med, ved givne lejligheder, at etablere

                     arbejdende udstillinger

§ 4                 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen.

                     Valg finder sted hvert 4. år sammenfaldende med kommunalvalget. Ligeledes vælges to  

                     suppleanter også for en periode på 4 år. 

                      Genvalg kan finde sted.

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv, og på første bestyrelsesmøde efter general-

                      forsamlingen vælges: formand og næstformand og sekretær.

                      Bestyrelsen udpeger to personer til at repræsentere foreningen i Museum Thys

                      bestyrelse for en 4 årig periode.

                      Bestyrelsen kan – efter behov – nedsætte udvalg, permanente eller midlertidige, til

                      udførelse af bestemte opgaver.

§ 5                 Bestyrelsen holder møde efter behov og indkaldes af formanden eller 2 bestyrelses-

                      medlemmer.

                      Vedtagelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

                      Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ud over dens formue.

                      I bestyrelsens møder kan – uden stemmeret – deltage suppleanter samt medarbejdere

                      fra museet.

                      Administration af foreningens midler foretages af museet, idet hele kontingentet

                      går til dette.

§ 6                 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang årligt

                      i november måned.

                      Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem foreningens medlemsblad og ny-

                      hedsbrev samt på Museum Thys Hjemmeside senest 14 dage forud for generalforsamlingens                          afholdelse.

                      Såfremt der i foreningen er ressourcer dertil, udgives 2 – 3 gange årligt et blad i

                      samarbejde med museet. Bladet distribueres af museet.

§ 7                 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende (pkt. 5 og 6

                      dog kun hvert 4. år):

                                           pkt. 1:           Valg af dirigent

                                           pkt. 2:           Formanden aflægger beretning

                                           pkt. 3:           Regnskab ved museets leder

                                           pkt. 4:           Fastsættelse af kontingentet

                                           pkt. 5:           Valg af  5 bestyrelsesmedlemmer

                                           pkt. 6:           Valg af 2 suppleanter.

                                           pkt. 7:           Indkomne forslag (skal være modtaget af museet senest 8 dage forud)

                                           pkt. 8:           Eventuelt

                      Ethvert medlemskab – enkeltmedlem, husstand eller firma/organisation giver ret til 1

                      stemme på generalforsamlingen.

§ 8                 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 40%

                      af medlemmerne ønsker det.

                      Indkaldelse sker ved brev med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 9                 Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og afgøres med almindelig

                      stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal adviseres i mødeindkaldelsen.

§ 10               Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær

                      generalforsamling stemmer herfor, og at det vedtages med almindeligt stemmeflertal

                      på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 3 uger efter.

§ 11               Ved foreningens eventuelle opløsning anvendes dens midler til fordel for Museum Thy.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling den 27. november 2017.