Når du skal bygge...

Skal du bygge?

Inden du skal bygge eller på anden måde lave større gravearbejde, skal du være opmærksom på, om der kan være skjulte fortidsminder hvor du skal i gang. Det gælder alle typer bygninger som stalde, boliger og erhvervsejendomme samt f.eks. terrænregulering og etablering af jordvarme.

Et skjult fortidsminde kan være mange forskellige ting, der ligger bevaret under overfladen. Det kan f.eks. være en forhistorisk grav med knogler og gravgaver, spredte flintredskaber, potteskår, stolpehuller i råjorden, rødbrændte plamager fra ildsteder, anlæg af sten og koncentrationer af f.eks. trækul og ildpåvirkede sten.

Kontakt med museet

Senest samtidig med at kommunen giver en byggetilladelse, skal de underrette museet om tilladelsen. Museet foretager en vurdering af risikoen for fortidsminder inden for arealet. Hvis museet vurderer, at der er stor risiko for væsentlige fortidsminder, vil du blive kontaktet. Du kan også selv bede museet om en udtalelse om sandsynligheden for fortidsminder på din byggegrund. Hvis museet på grundlag af eksisterende viden ikke kan give en fornuftig vurdering af risikoen for fortidsminder på det berørte areal, kan museet foreslå, at der bliver udført en forundersøgelse på arealet. Det er bygherres beslutning, om en forundersøgelse skal foretages. Men en væsentlig grund til at få en udtalelse og/eller en forundersøgelse er, at de fungerer som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser, når først anlægsarbejdet er sat i gang.

Hvorfor få foretaget en forundersøgelse?

En forundersøgelse kan afklare forekomst, udstrækning og karakter af eventuelle fortidsminder på det berørte areal. En forundersøgelse kan derfor på et tidligt tidspunkt danne grundlag for en kvalificeret vurdering af forekomsten af fortidsminder. Ud fra forundersøgelsens resultat kan museet udregne de maksimale udgifter og tidsramme for en eventuel egentlig udgravning af fortidsminder. Resultatet af forundersøgelsen kan også bruges til at tilrettelægge dit byggeri, så eventuelle udgifter til en arkæologisk undersøgelse enten helt undgås eller mindskes. Det kan ske ved at flytte byggeriet indenfor projektarealet, så fortidsminderne friholdes for udgravning og forbliver urørte i jorden. Hvis museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse vurderer, at der ikke findes væsentlige fortidsminder på din byggegrund, er du fritaget for yderligere udgifter. Dukker der så mod forventning alligevel fortidsminder op, skal arbejdet standses og museet kontaktes. Men regningen for en undersøgelse påhviler da museet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvem skal betale?

For forundersøgelsen: Hvis det berørte areal er under 5.000 m², er det som regel museet, der betaler forundersøgelsen. Hvis arealet er over 5.000 m², eller hvis byggegrunden ligger i den historiske bykerne i Nykøbing Mors eller Thisted, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale for forundersøgelsen. Dukker der fortidsminder op ved en forundersøgelse, kan du vælge at ændre dit byggeri eller at flytte det væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres. Du kan også vælge at lade museet udgrave fortidsminderne.

Den egentlige udgravning/undersøgelse: Det er bygherren, der skal betale for den egentlige undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelsen fortælle dig, hvor meget en udgravning maksimalt vil koste. Slots- og Kulturstyrelsen kan i nogle tilfælde tildele bygherren et økonomisk tilskud til udgifterne til den arkæologiske undersøgelse. Det sker, når prisen for den arkæologiske undersøgelse bliver uforholdsmæssigt høj i forhold til anlægsudgifterne. Slots- og Kulturstyrelsen betaler for den egentlige udgravning, hvis arealet af museet er erklæret for ”fortidsmindefrit”, og der alligevel dukker fortidsminder op.

Hvis jeg fravælger en udtalelse eller en forundersøgelse?

Ønsker du ikke at benytte dig af muligheden for en udtalelse eller en forundersøgelse, og der dukker fortidsminder op under anlægsarbejdet, skal jordarbejdet i henhold til Museumsloven straks standses, og museet skal kontaktes pr. telefon (se nedenfor). Bliver dette ikke overholdt, kan det medføre en politianmeldelse for overtrædelse af Museumsloven.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med råstofgravning, byggeri eller andre anlægsarbejder, kan du kontakte en af museets arkæologiske museumsinspektører:

Kontakt: Arkæologisk afdeling på ark@museumthy.dk

Spørgsmål kan rettes til Marie Vang Posselt 
 

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan findes yderligere information på styrelsens hjemmeside.