Englandskrigen i Stenbjerg

Englandskrigen i Stenbjerg 


Fag: Historie, dansk, matematik 
 
Klassetrin: Mellemtrin/overbygningen  
 
Årstid: Hele året. 
 
Kort om forløbet:  
Eleverne skal aktiveres med udgangspunkt i hændelser, som har fundet sted i Stenbjerg. 
Begivenhederne dækker over begreberne: krig – fred og omfatter Englandskrigen (1809) 
 
Formål:  
Eleverne skal ved at beskæftige sig med englandskrigen og arbejde med fæstningsværker langs vestkysten få forståelse for betydningen af skansebyggeriet. 
 
Sted: 
Stenbjerg landingsplads 
 
Forberedelse: 
 
Eleverne skal have læst teksten (bilag 1) inden de tager til Stenbjerg. 
 
Læreren må sørge for, at baggrundsteksten er til rådighed. Teksten printes og lamineres, så der er et ark/ to elever.  
 
Læreren kan læse om skanser her: http://www.fortidsmindeguide.dk/LushageSkanser.nt005.0.html og her: 
http://fortidsmindeguide.dk/fileadmin/fortidsmindeguide/grafik/fm_guide/PDF_Udskrifter/42_Ry es_Skanser.pdf 
 
Eleverne kan læse om englandskrigen: Om perioden findes elev - litteratur i ”Ny historie for Ottende”, Gyldendal Undervisning 2000, pp 38-43 
 
Hvad skal du bruge: 
målebånd/tommestok, notatblok, laminerede tekststykker, eventuelt et par spader 
 
Hvor lang tid tager undervisningen:  
Ca. 4 timer 
 
Sådan gør du:  
Byg en skanse: 
Først læses/fortælles om træfningen i Stenbjerg i 1809. Det var måske gået anderledes, hvis der havde været en skanse med en kanon. Derfor vil vi bygge én! Ved hjælp af sten markeres omridset af en skanse, der vender ud mod havet. I virkeligheden bestod skansen af lave volde, som man kunne ligge i skjul bagved. Skansen skal være 100 alen lang (en alen svarer til ca. 63 cm) og have en bredde på 10 alen. Ved hver ende peger skansen skråt bagud i en længde af 20 alen (bilag 2) 
 
Skanserne var forsynet med én eller flere kanoner. Kig på kanonen, som står ved enden af redningsmuseet. Mål den indvendige diameter på løbet og find sten, der nogenlunde kan passe som kanonkugler, selv om de ikke er helt runde. Stenene stables i pyramideform på skansen. 
 
I Stenbjerg var der ingen skanse. Derfor lykkedes det heller ikke i 1809 for kystmilitsen at forsvare de to kornskibe. Kystmilitsen bestod af folk, som boede i omegnen, og de havde kun rifler og primitive stikvåben. De øvede sig i at ramme med deres våben. Prøv jeres egen træfsikkerhed med små sten som kasteskyts. Sæt en pind op uden for skansen i passende afstand og prøv at ramme den! (bilag 3) 
 
Baggrund: 
Efter bombardementet af København i 1807 var englænderne forhadte i Danmark. Amtmanden i Thisted Amt omtalte dem således i 1807 som ”Verdens Tyranner, Engellænderne, dette Folk, der endnu ikke var mættet af Blod”. Thy havde en vigtig placering for udførsel af korn til Norge under krigen. Derfor fik amtmanden bygget skanser i Klitmøller, Vigsø og Thorup Strand for at beskytte udskibningen af korn. De første skanser blev bygget i 1808 og blev udbygget 1811. 
Med krigene i 1848-50 og 1864 svingede antipatien over til at omfatte det tyske/prøjsiske. Flyverbegravelsen i Stenbjerg i 1944 afspejler sympatien for englænderne/de allierede, men den viser også, hvordan samarbejdspolitikken indebar omgang med besættelsesmagten. I 1852 oprettede man ”Det Nørrejyske Redningsvæsen” og anlagde langs hele vestkysten små redningsstationer med jævne mellemrum. Redningsvæsenet er et eksempel på, hvordan man i fredstid hjælper nødstedte uanset nationalitet. 
 
Hele teksten til amtmand Fayes opråb kan findes i ”Historisk Aarbog for Thisted Amt” 1937 s. 33842 (findes på www.thistedmuseum.dk under Historisk Årbog). 
 
Fælles mål2 (uddrag): 
Historie efter 6. Klassetrin: 
•    kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på erhvervsmæssige og kulturelle områder 
•    kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng 
•    selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden 
Matematik efter 6. Klassetrin: 
•    afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) 
•    arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser 


Forslag til videre arbejde:  
Eleverne kan arbejde videre med Københavns befæstning, voldene og byudviklingen. Man kan også tage emner som Maginotlinien og tyskernes bunkerbyggeri op. 
      
Eleverne kan læse uddrag af Henrik Ibsens: Terje Vigen. 
Under besøget kan I arbejde med undervisningsforløbene: ”Besættelsen i Stenbjerg” og ”Stranding i Stenbjerg” samt kristendomsforløbet ”Skal man hjælpe sin næste” 
 
Forfatter: 
Svend Sørensen 
 
Keywords: 
Københavns bombardement, Englandskrigen, fjendebilleder. 
 

Bilag