Samarbejdsaftale omkring arkæologi

Samarbejdsaftale

mellem Museet for Thy og Vester Hanherred (THY) og Morslands Historiske Museum (MHM)

om varetagelsen af det arkæologiske ansvarsområde i Morsø Kommune fra 1/1 2014

 

 

1. Morslands Historiske Museum afgiver sit arkæologiske ansvarsområde, der svarer til Morsø Kommune. Ansvarsområdet varetages fra 1/1 2014 af Museet for Thy og Vester Hanherred.

2. Museet for Thy og Vester Hanherred udfører den daglige administration af museumslovens kapitel 8 i Morsø Kommune, i det omfang det berører arkæologiske interesser. Aftalen gælder ikke varetagelsen af nyere tids kulturhistorie, indeholdt i museumslovens § 23, stk. 1-3 og § 24, stk. 3.

3. Aftalen medfører, at THY i aftaleperioden er juridisk og økonomisk ansvarlig for den arkæologiske virksomhed i Morsø Kommune overfor Kulturstyrelsen. THY er til hver en tid ansvarlig for at sikre, at Kulturstyrelsens krav til den arkæologiske virksomhed bliver overholdt, herunder at museet dækker faglige hovedområder, benytter sig af moderne teknologi mv. Alt arbejde vedrørende den arkæologiske virksomhed i Morsø Kommune udover konservering udføres af personale ansat på eller tilknyttet THY.

4. Alle sager indenfor ovennævnte ansvarsområde, der sendes til udtalelse i henhold til museumslovens kapitel 8, (§ 23, stk. 1-2, § 24, stk. 1 og § 25, stk. 1), sendes efter aftale med de forskellige myndigheder til THY. Dette museums arkæologiske medarbejdere vurderer, om sagerne kan involvere arkæologiske interesser. Sager, forespørgsler, anmodninger om udtalelser mm., sendt til MHM, skal så hurtigt som muligt videresendes til THY til besvarelse. THY sørger for, at sager, der indeholder nyere tids kulturhistoriske sager og skal vurderes efter museumslovens § 23, stk. 1-3 og § 24, stk. 3, videresendes til MHM så hurtigt som muligt. Ved høringer i forbindelse med lokalplaner m.v. afstemmes de svar, der indgives fra THY vedr. arkæologiske interesser og fra MHM vedr. Nyere Tid.

5. THY foretager al sagsbehandling i henhold til de nedskrevne administrationsprincipper, der er gældende på THY. Dette indebærer:

 • Arkivalsk kontrol (i nødvendigt omfang i samarbejde med personale stillet til rådighed af MHM).
 • Udarbejdelse af svar i henhold til § 23, stk. 3, § 24, stk. 1 og § 25, stk. 2-3.
 • Al korrespondance med Kulturstyrelsen, andre myndigheder og private bygherrer i forbindelse med sagsbehandlingen.
 • Udarbejdelse af budgetter.
 • Udførelse af prøvegravninger og egentlige udgravninger.
 • Samarbejde med naturvidenskabelige laboratorier etc. i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser.
 • Samarbejde med bevaringsværksted i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser.
 • Udarbejdelse af beretninger, digitalisering af tegninger, vask, nummerering og genstandsbeskrivelse inkl. offentliggørelse i Museernes Samlinger af arkæologiske genstande.
 • Varetagelse af indleverede detektorfund fra Morsø Kommune.
 • Indtastning af oplysninger i Fund og Fortidsminder.
 • THY holder løbende MHM underrettet om forundersøgelser, rekognosceringer og udgravninger i MHM’s område.
 • THY sender færdigskrevne beretninger til MHM straks efter udarbejdelsen.
 • THY forpligtiger sig til at samarbejde med de anlægsansvarlige om at anvende de arkæologiske resultater fra undersøgelser som et værdiskabende element.

6. MHM oprettes som bruger af MUD (Museernes Udgravningsdata, database til håndtering af arkæologiske data) under Museet for Thy og Vester Hanherreds medlemskab. Kontingentet, der vedrører MHM’s brugerkonto, betales af MHM. I 2014 er det årlige gebyr 2000 kr. + moms, dertil kommer en årlig betaling af dataforbrug. Oprettelsen af MUD pr. 1/1 2014 koster 1500 kr. + moms som éngangsbeløb. Dette beløb betales af MHM.

7. THY og MHM aftaler, at genstande, beretninger, sagsakter etc. fra Morsø Kommune efter endt sagsbehandling skal opbevares på MHM.

8. Genstande fra MHM’s arkæologiske ansvarsområde, der skal konserveres, sendes til konservering på Museernes Bevaringscenter i Skive. THY afholder udgifter til den bygherrebetalte konservering, hvorimod den konservering, der ikke er indtægtsdækket, betales af MHM. THY og MHM arbejder ud fra en fælles bevaringsplan for de arkæologiske genstande. Planen skal foreligge senest 1/1 2016 i henhold til Kulturstyrelsens krav.

9. MHM og THY arbejder ud fra en fælles plan for registreringen af de arkæologiske genstande, der stammer fra Morsø Kommune – både fremadrettet og retrospektivt. Planen skal sikre, at MHM’s arkæologiske samling på linje med THY’s samling er registreret og offentliggjort på de relevante platforme. Planen skal foreligge senest 1/1 2016 i henhold til Kulturstyrelsens krav. MHM finansierer selv registreringen af tidligere indkomne arkæologiske genstande i museets samling.

10. MHM og THY arbejder ud fra en fælles formidlingsstrategi for den arkæologiske virksomhed, således at MHM og THY i fællesskab står for formidlingen af resultaterne af arkæologiske udgravninger og forskning i Morsø Kommune. Formidling, både af midlertidig og permanent karakter, af arkæologiske resultater udsprunget af den arkæologiske virksomhed i Morsø Kommune kan foregå både på THY og MHM i henhold til den fælles formidlingsstrategi. Strategien skal foreligge senest 1/1 2016 i henhold til Kulturstyrelsens krav. I det omfang medarbejdere fra THY skal indgå i større formidlingstiltag, der ligger ud over forskellige aktiviteter i forbindelse med udgravninger eller mindre populærvidenskabelige artikler, afholdes udgifterne af MHM.

11. MHM og THY arbejder ud fra en fælles forsknings- og indsamlingsstrategi for det arkæologiske område dækkende Morsø Kommune og MHM’s arkæologiske samlinger. Disse strategier skal foreligge senest 1/1 2016 i henhold til Kulturstyrelsens krav. THY er ansvarlig for, at resultaterne af arkæologiske udgravninger gjort i Morsø Kommune bliver gjort til genstand for eller bliver inddraget i forskning, samt at arkæologiske fund fra MHM’s område bliver genstand for publicering på linje med fund fra THY’s område. Desuden indgår THY på MHM’s vegne i forskningssamarbejder og lignende, der udnytter såvel nyindkommet som ældre arkæologisk materiale fra Morsø Kommune. MHM tager selv aktivt del i forskningsprojekter, der omfatter nyere tids emner, også når disse inddrager eller baseres på arkæologisk materiale. THY forpligtiger sig til at opfylde Kulturstyrelsens krav til publiceret forskning.

12. MHM forpligtiger sig til i et samarbejde med THY aktivt at bidrage til ansøgninger om midler til forskning indenfor områder, der involverer resultater af den arkæologiske virksomhed i Morsø Kommune, herunder – efter aftale – at bidrage til en eventuel nødvendig medfinansiering.

13. THY udfører forundersøgelser og udgravninger i Morsø Kommune efter budgetter godkendt af Kulturstyrelsen og indkræver de udestående beløb i henhold til regninger godkendt af Kulturstyrelsen. Økonomien for de arkæologiske undersøgelser i Morsø Kommune indgår i THY’s regnskab som en selvstændig note, ligesom økonomien for bygherrebetalte undersøgelser udført i Thisted Kommune fremgår tydeligt af regnskabet.

14. Denne aftale er gældende i fem år fra 1. januar 2014, og den udløber automatisk d. 31. december 2018. En genforhandling skal så vidt muligt være afsluttet 1. juli 2018.

Aftalen forudsætter Kulturstyrelsens godkendelse.

 

Nykøbing d. Thisted d.

____________________________ _____________________________

Brian Wiborg, Jytte Nielsen

Morslands Historiske Museum Museet for Thy og Vester Hanherred