Registreringsstrategi

Registreringsstrategi for arkæologisk afdeling

November 2015

 

I henhold til Kulturstyrelsens vejledning i Registrering for museer kræves der af en effektiv museumsregistrering, at ”den har en form, så den kan udveksles elektronisk med andre institutioners registreringer. Dette nye formål forudsætter, at museerne udfører deres registrering efter ét og samme grundlæggende princip. Dette grundlæggende princip er nedfældet i "Dansk Museums Dokumentations Standard...” - http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/museer/museernes-arbejdsopgaver/registrering/

 

Formål

Formålet med museets registreringsstrategi er at sikre, at registreringsarbejdet for det arkæologiske materiale foregår efter ensartede retningslinjer i henhold til Kulturstyrelsens krav, og at materialet gøres tilgængeligt for offentligheden og andre for forskere / institutioner.

Indtil Kulturstyrelsens nye digitale system SARA bliver operativt, registreres arkæologiske fund og dokumentation i databaserne MUD og REGIN.

 

Akronymer

Materiale fra Thisted Kommune registreres under akronymet THY med efterfølgende sagsnummer.

Akronymet MHM anvendes til materiale fra Morsø Kommune og indgår i Morslands Historiske Museums samlinger, når undersøgelsen / registreringen er afsluttet.

 

Dokumentationsmateriale fra undersøgelser

Udgravningsdata indtastes i MUD efter de gældende retningslinjer og manualer, som kan ses på MUD’s hjemmeside. Registreringen i MUD forenkler og letter beretningsarbejdet og sikrer, at en kopi af datamaterialet opbevares i en ekstern database.

Indscanning af ældre, analogt beretningsmateriale til brug ved planarbejde samt af sikkerhedshensyn har høj prioritet i fremtiden.

 

GIS

Museet råder over to Trimble GPS-opmålere, og alle udgravninger opmåles i euref 89 og efterbearbejdes i mapinfo.

Alle digitale opmålinger ligger sammen med de øvrige digitale data på et fælles drev, der en gang i døgnet spejles på en harddisk i museets hovedafdeling, der er fysisk adskilt fra arkæologisk afdeling. Når det bliver muligt i fremtiden vil alle digitale opmålinger blive sendt til en central database. Dette er i høj grad ønskeligt af hensyn til datasikkerheden nu og i fremtiden.

En højt prioriteret fremtidig opgave er digitalisering af ældre udgravningstegninger og oprettelse af et GIS-lag med alle undersøgte arealer til hjælp ved planarbejdet.

 

Genstande

Indkomne fund registreres i MUD / REGIN og publiceres i Museernes Samlinger. Retrospektivt er genstandsregistreringerne fra en ældre Flex-database dr. 1/1 2016 overført til REGIN og gjort tilgængelig i Museernes Samlinger.

 

Fund og fortidsminder

Når en udgravningsberetning er afsluttet, opdateres lokaliteten i Fund og Fortidsminder med undersøgelsens resultater.