Ramme for arkæologisk samarbejde

Ramme for arkæologisk samarbejde

Arkæologisk Netværk for Nordvestjyske Museer

 

Netværket består af: Muse®um, Viborg Museum, Museum Thy, Vesthimmerlands Museum og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. Samarbejdet foregår dels på institutionsniveau og ledelsesplan, dels som et konkret samarbejde mellem museernes arkæologiske medarbejdere.

Samarbejdet omfatter: administration, forskning og formidling.

 

Administration:

  • De fem museer har lavet aftaler om gensidig faglig bistand med henblik på at øge fagligheden og dermed kvaliteten af museernes arbejde samt opfylde Kulturstyrelsens krav om dækning af faglige kompetencer inden for hovedområderne. Museerne råder for tiden over 29 fastansatte arkæologer, der tilsammen dækker fra ældre stenalder til nyere tid med mange forskellige emner som specialviden. Gennem det tætte netværk er der således altid tæt tilknytning til en ”specialist” inden for et givent område/objekt, der måtte fremkomme under forundersøgelser og udgravninger. 
  • Der udveksles erfaringer omkring kapitel 8 arbejdet i alt fra administrative procedurer til praktiske erfaringer med forskellige typer af undersøgelser, dels på jævnlige møder, dels ved konkrete kontakter. Der er ligeledes aftalt en model for lån af hinandens personale mod dækning af faktuelle omkostninger i det omfang, der på et museum er ledig kapacitet, mens et andet mangler bemanding. Ved anlægsarbejder på tværs af museernes ansvarsområder arbejder netværket som en samlet gruppe, således at bygherre får en ensartet sagsbehandling.
  • Museerne erfaringsudveksler vedrørende samarbejdet med detektoramatører og registrering af detektorfund.
  • To af netværkets museer har tilsyn med fredede fortidsminder, og de har således glæde af den fælles faglige sparring og kompetenceudvikling, som kan udfoldes i netværket. Tilsynet med fredede fortidsminder foregår på tværs af museernes ansvarsområder, og i netværket er der gensidig orientering om tilsynsprojektets strategi og planer.

 

Forskning:

  • Museerne i netværket samarbejder i forbindelse med forskningsprojekter. Et forskningsprojekt kan foregå mellem to eller flere museer i samarbejdet. Museerne har i de senere år haft flere forpligtende samarbejder, og det er således denne erfaring, som netværket ønsker at bygge videre på. Desuden kan forskningsprojekter inkludere eksterne samarbejdspartnere som eksterne museer, universiteter og udenlandske aktører.
  • Museernes forskning skal være af høj kvalitet og leve op til det almene forskningsbegreb.
  • Resultaterne skal fremlægges i forskellige former for fagfællebedømte udgivelser

 

Formidling:

  • På længere sigt har museerne i netværket en ambition om at lave fælles formidlingsprojekter. Således kan et formidlingsprojekt tage afsæt i et fælles forskningsprojekt, hvor der vil kunne opnås god synergieffekt i opbygning af fx vandreudstillinger, formidling i det åbne land mv.