Nyheder

logo.png

Generalforsamling 2017: Museets Venner

10-11-2017

MUSEETS VENNER

Generalforsamling den 27. nov. Kl. 19.30

i Jernbanegade 6, Thisted.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller

museets medarbejdere fra arbejdsmarken.


Herunder kan du læse vedtægterne og efterfølgende forslag til vedtægtsændringer.


Vedtægter for

Venner af Museet for Thy og Vester Hanherred

§ 1                 Foreningens navn er: Venner af Museet for Thy og Vester Hanherred

§ 2                 Som medlemmer optages: Privatpersoner som enkeltmedlemmer eller husstand

                                                                                               Firmaer og organisationer

§ 3                 Foreningens formål er:

                      at udbrede og bevare kendskabet til Museet

                      at samarbejde med medarbejderne ved museet om udbygning og vedligeholdelse af                                        samlingerne                  

                      at være museet behjælpelig med – fysisk og økonomisk – at anskaffe ”nye” museums-

                      genstande og udstillingsmaterialer

                      at være museets medarbejdere behjælpelig med, ved givne lejligheder, at etablere

                      arbejdende udstillinger

§ 4                 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på den årlige

                      generalforsamling for 4 år ad gangen, sammenfaldende med kommunalvalg.

                      Genvalg kan finde sted.

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv, og på første bestyrelsesmøde efter general-

                      forsamlingen vælges: formand og næstformand.

                      På generalforsamlingen vælges endvidere 1 suppleant for 4 år ad gangen svarende

                      til valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer.

                      Formanden repræsenterer foreningen i museets bestyrelse, og i dennes fravær

                      næstformanden.

                      Bestyrelsen kan – efter behov – nedsætte udvalg, permanente eller midlertidige, til

                      udførelse af bestemte opgaver.

§ 5                 Bestyrelsen holder møde efter behov og indkaldes af formanden eller 2 bestyrelses-

                      medlemmer.

                      Vedtagelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

                      Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ud over dens formue.

                      I bestyrelsens møder kan – uden stemmeret – deltage suppleanten samt medarbejdere

                      fra museet.

                      Administration af foreningens midler foretages af museet, idet hele kontingentet

                      går til dette.

§ 6                 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang årligt

                      i november måned.

                      Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved annoncering i de lokale aviser

                      senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

                      Såfremt der i foreningen er ressourcer dertil, udgives 3 á 4 gange årligt et blad i

                      samarbejde med museet. Bladet distribueres af museet.

§ 7                 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende (pkt. 5 og 6

                      dog kun hvert 4. år):

                                           pkt. 1:           Valg af dirigent

                                           pkt. 2:           Formanden aflægger beretning

                                           pkt. 3:           Regnskab ved museets leder

                                           pkt. 4:           Fastsættelse af kontingentet

                                           pkt. 5:           Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                           pkt. 6:           Valg af 1 suppleant

                                           pkt. 7:           Indkomne forslag (skal være modtaget af museet senest 8 dage forud)

                                           pkt. 8:           Eventuelt

                      Ethvert medlemskab – enkeltmedlem, husstand eller firma/organisation giver ret til 1

                      stemme på generalforsamlingen.

§ 8                 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 40%

                      af medlemmerne ønsker det.

                      Indkaldelse sker ved brev med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 9                 Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og afgøres med almindelig

                      stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal adviseres i mødeindkaldelsen.

§ 10               Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær

                      generalforsamling stemmer herfor, og at det vedtages med almindeligt stemmeflertal

                      på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 3 uger efter.

§ 11               Ved foreningens eventuelle opløsning anvendes dens midler til fordel for Museet for

                      Thy og Vester Hanherred.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 23. november 2011.


Forslag til vedtægtsændringer:

Ændringer markeret med rød skrift


Vedtægter for

Venner af Museum Thy

§ 1                 Foreningens navn er: Venner af Museum Thy.

§ 2                 Som medlemmer optages: Privatpersoner som enkeltmedlemmer eller husstand

                                                                                               Firmaer og organisationer

§ 3                 Foreningens formål er:

                      at udbrede og bevare kendskabet til Museum Thy

                      at samarbejde med medarbejderne ved museet om udbygning og vedligeholdelse                                            af samlingerne                  

                      at være museet behjælpelig med – fysisk og økonomisk – at anskaffe ”nye” museums-

                      genstande og udstillingsmaterialer

                      at være museets medarbejdere behjælpelig med, ved givne lejligheder, at etablere

                     arbejdende udstillinger

§ 4                 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen.

                     Valg finder sted hvert 4. år sammenfaldende med kommunalvalget. Ligeledes vælges to  

                     suppleanter også for en periode på 4 år. 

                      Genvalg kan finde sted.

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv, og på første bestyrelsesmøde efter general-

                      forsamlingen vælges: formand og næstformand og sekretær.

                      Bestyrelsen udpeger to personer til at repræsentere foreningen i Museum Thys

                      bestyrelse for en 4 årig periode.

                      Bestyrelsen kan – efter behov – nedsætte udvalg, permanente eller midlertidige, til

                      udførelse af bestemte opgaver.

§ 5                 Bestyrelsen holder møde efter behov og indkaldes af formanden eller 2 bestyrelses-

                      medlemmer.

                      Vedtagelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

                      Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ud over dens formue.

                      I bestyrelsens møder kan – uden stemmeret – deltage suppleanter samt medarbejdere

                      fra museet.

                      Administration af foreningens midler foretages af museet, idet hele kontingentet

                      går til dette.

§ 6                 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang årligt

                      i november måned.

                      Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem foreningens medlemsblad og ny-

                      hedsbrev samt på Museum Thys Hjemmeside senest 14 dage forud for generalforsamlingens                          afholdelse.

                      Såfremt der i foreningen er ressourcer dertil, udgives 2 – 3 gange årligt et blad i

                      samarbejde med museet. Bladet distribueres af museet.

§ 7                 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende (pkt. 5 og 6

                      dog kun hvert 4. år):

                                           pkt. 1:           Valg af dirigent

                                           pkt. 2:           Formanden aflægger beretning

                                           pkt. 3:           Regnskab ved museets leder

                                           pkt. 4:           Fastsættelse af kontingentet

                                           pkt. 5:           Valg af  5 bestyrelsesmedlemmer

                                           pkt. 6:           Valg af 2 suppleanter.

                                           pkt. 7:           Indkomne forslag (skal være modtaget af museet senest 8 dage forud)

                                           pkt. 8:           Eventuelt

                      Ethvert medlemskab – enkeltmedlem, husstand eller firma/organisation giver ret til 1

                      stemme på generalforsamlingen.

§ 8                 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 40%

                      af medlemmerne ønsker det.

                      Indkaldelse sker ved brev med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 9                 Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og afgøres med almindelig

                      stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal adviseres i mødeindkaldelsen.

§ 10               Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær

                      generalforsamling stemmer herfor, og at det vedtages med almindeligt stemmeflertal

                      på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 3 uger efter.

§ 11               Ved foreningens eventuelle opløsning anvendes dens midler til fordel for Museum Thy.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling den 27. november 2017.