Indsamlingsstrategi

Indsamlingsstrategi for arkæologisk afdeling

November 2015

 

Museets indsamlingsstrategi er i høj grad betinget af museets forpligtelser i forbindelse med administrationen af Museumslovens kap. 8 i museets arkæologiske ansvarsområde, som er Thisted og Morsø kommuner.

Herudover foregår der en aktiv indsamling i sammenhæng med museets forskningsmæssige satsninger, herunder udgravningsvirksomhed, der ikke er begrundet i kap. 8.

Endelig sker der i et vist omfang passiv indsamling, først og fremmest i form af indkomne detektorfund.

 

Formål

Museets indsamlingsstrategi skal sikre at arkæologiske fund, der er væsentlige for belysning af og forskning i ansvarsområdets historie, bliver indsamlet, så de kan bevares og gøres tilgængelige i forsknings- og formidlingsøjemed.

 

Baggrund

For de forhistoriske perioder er jordfundne genstande, anlægsrester og andre materielle levn såsom planterester, knogler og andet naturvidenskabeligt materiale den eneste tilgængelige kilde til belysning af områdets natur- og kulturhistorie.

Fra og med middelalderen er der i større og større omfang adgang til skriftlige kilder, der kan belyse områdets historie, men jordfundne levn har en vigtig rolle som supplement og korrektiv til de skriftlige kilder. Det gælder i særlig grad den daglige tilværelse for den store del af befolkningen, der ikke eller kun i ringe omfang afspejles i kilderne. Arkæologiske fund er derfor ikke kun af betydning for de forhistoriske perioder, men i høj grad også for middelalderen og langt op i nyere tid.

 

Aktiv indsamling

Museets aktive indsamling foregår først og fremmest gennem udgravningsvirksomheden i henhold til museumslovens kap. 8.

Fundmateriale fra Thisted kommune registreres og opbevares på Museum Thy, mens fundmateriale fra Morsø kommune sammen med den tilhørende dokumentation indgår i Morslands Historiske Museum efter endt registrering.

Da museets udgravningsvirksomhed skal dække alle perioder af forhistorien samt middelalder, renæssance og nyere tid, kan der ikke på forhånd udpeges genstandsgrupper eller perioder, som er mindre væsentlige at indsamle end andre. Der sker dog under den enkelte undersøgelse en prioritering af omfanget vedr. f.eks. hjemtagning af keramikmateriale fra ældre jernalder, knusesten, kværnsten o.lign., ligesom omfanget af den naturvidenskabelige prøvetagning og det efterfølgende analysearbejde fastlægges i samarbejde mellem den daglige og den ansvarlige udgravningsleder ud fra en vurdering af fundets videnskabelige potentiale.

Ved udgravninger, der finansieres uden om kap. 8, f.eks. gennem Nationalpark Thy eller anden ekstern finansiering, eller ved egenfinansierede udgravninger, er det som hovedregel en forudsætning, at undersøgelsen skal være begrundet i museets forskningsmæssige og/eller formidlingsmæssige prioriteringer.

I visse tilfælde kan der, f.eks. ved ældre undersøgelser, være behov for udskillelse og kassation af fund. Som eksempel nævnes i Kulturstyrelsens vejledning i genstande, hvor omkostningerne til konservering ikke står i i rimeligt forhold til genstandens forsknings- og/eller formidlingsmæssige værdi. Dette er bl.a. tilfældet med en del jerngenstande fra udgravning af vikingetids/middelalderbosættelse, såsom søm, nagler m.v. Kassation kan kun ske efter tilladelse fra Kulturstyrelsen .

 

Passiv indsamling

En betydelig del af museets eksisterende arkæologiske samling er tilvejebragt ved passiv indsamling gennem hele museets levetid, i og med at historisk interesserede borgere forærede genstande til museet.

I dag er omfanget af denne form for passiv indsamling yderst begrænset, og det er en forudsætning for modtagelsen, at der i forbindelse med den enkelte genstand foreligger oplysning om findestedet, i det mindste på hvilken ejendom, evt. i hvilket sogn, den er fundet. Genstanden skal desuden udgøre et væsentligt bidrag til den eksisterende genstandssamling.

En mere omfattende passiv indsamling forekommer i forbindelse med indkomne detektorfund. Her modtager museet en del af de fund, der ikke erklæres for danefæ og sendes videre til Nationalmuseet. Udvælgelsen af, hvilke fund der kommer til at indgå i museets samling, foretages af faginspektøren.

Detektorfund og andre passivt indsamlede genstande fra Mors indgår i Morslands Historiske Museum efter endt registrering.

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/museer/museernesarbejdsopgaver/

indsamling/udskillelse-og-kassation/vejledning-til-udskillelse/