Glimt fra Sjørrings fortid

Nye glimt fra Sjørrings fortid

 

I et kommende boligområde ved Frejasvej, syd for børnehaven i Sjørring, er museet i færd med at udgrave et større areal med spor af bebyggelse fra både oldtiden og middelalderen.

Allerede i 1996, da børnehaven blev opført på en bar mark, viste det sig at der 800-1000 år tidligere havde boet mennesker i området. Lige siden er der foretaget udgravninger, hver gang et område blev udstykket, og med det nye område bliver det samlede areal, inden for hvilket der er foretaget undersøgelser, på ca. 4,9 ha. Området er næsten ikke berørt af nyere nedgravninger, og det giver derfor en enestående mulighed for at studere den fortidige bebyggelse.

Der er først og fremmest fundet små huse fra middelalderen, kun 3-4 m brede indvendig, med vægge af græstørv og gulv af stampet ler. De er alle forsynet med en ovn med en kraftig lerkappe. Den slags huse var indtil for få år siden meget sjældne, men i de senere år er de dukket op mange steder i Thy, som regel i eller ved middelalderens landsbyer. I 2007 fandtes huse af denne type i det allerældste Thisted på det sted, hvor det nye J. P. Jacobsen center er under opførelse.

Sjørring har det største antal af disse middelalder-tørvehuse i landet, og tallet er i øjeblikket ved at blive forøget – indtil videre med to nye huse, der er fundet ved den igangværende udgravning. 

 

Billedet viser et af de nye tørvevægshuse efter afdækningen, set fra sydøst med børnehavens tag i baggrunden. Forløbet af husets indervægge samt omridset af ovnen, der ligger helt op til nordvæggen, er markeret med en rød streg. Vestgavlen er gravet lidt ind i skrænten, men østgavlen kunne ikke ses. Gulvet består af gult ler, som er slidt væk mange steder. Til venstre i billedet ses en tværgående grusstribe, som formentlig fører hen til indgangen. Lige indenfor ligger en samling store sten i gulvet. Huset er ikke færdigudgravet, og flere detaljer kan dukke op.

Tørvehusenes gulvareal ligger fra ca. 33  m2 op til omkring 60 m2, så der har ikke været meget plads at røre sig på for en hel familie. Husene i Sjørring stammer fra 11-1200 tallet, altså det samme tidsrum hvor kirken i Sjørring blev opført af store, tilhuggede kvadersten og med flotte søjleportaler.

 

I husene findes ting fra dagligdagen. Billedet viser en del af en sænkesten, formentlig til et fiskenet, som tyder på at man har fisket i Sperring Sø eller Sjørring Sø. Sænkestenen er lavet af norsk klæbersten, formentlig genbrug af et skår fra en ødelagt gryde. Den hvide mærkesedel er 7 cm lang.

Små lervægte fra håndtenen er almindelige, og i det ene hus blev der fundet hele tre af dem på gulvet tæt ved ovnen - her må være fremstillet meget uldgarn til vævning.

Der er fundet mange skår af lerkar, som regel er de fremstillet lokalt, men i år dukkede såkaldt Pingsdorf-keramik op, som er importeret fra Nordtyskland.

Fundene viser, at folk i Sjørring nok var selvforsynende på mange område, men også havde kontakter ud i den store verden. Andre norske importvarer var hvæssesten af skifer og kværnsten af glimmerskifer med små granatkrystaller.

 

Et par tusind år før tørvehusene i Sjørring blev bygget lå der store huse med stolpesatte vægge på nøjagtig samme sted. Ved udgravningen i år er bl.a. fundet sporene efter et hus på ca. 200 m2 fra bronzealderen, formentlig omkring 1000 f.Kr.  Kun mærkerne efter stolpehullerne er tilbage, men de viser tydeligt husets omrids. På billedet er sporene efter de to indvendige rækker af kraftige stolper, der bar taget, samt stolperne i indgangene, markeret med stående brændestykker. Alle vægstolpehullerne er halvt bortgravet for at måle dybden. Dette har været et ganske anderledes imponerende hus, der formentlig har huset en af egnens betydningsfulde familier. Nogle af beboerne kan meget vel hvile i en af gravhøjene i området.

Udgravningen holder lukket de tre første uger af august, men forventes at strække sig ind i efteråret. Den 4. september kl. 19:00 afholder museet en naturvandring : ”Vikingernes Sjørring”, hvor udgravningen også vil blive besøgt. Mødestedet er P-pladsen ved efterskolen.

 

Anne-Louise Haack Olsen, 12/7 2008