Formidlingsplan

Formidlingsplan for Museum Thy

Indledning

Museum Thy er et statsanerkendt museum, hvorfor formidling som en af de fem søjler i museumsloven er et centralt ansvarsområde. Museum Thys formidlingsindsats kan inddeles i fire hovedområder, eller grene, der på hver sin måde henvender sig til et publikum. 

 

  • Udstillinger
  • Undervisning og undervisningsmaterialer
  • Digital og trykt formidling
  • Foredrag, fortællinger og andre arrangementer

Hver gren i formidlingsindsatsen har rødder i og er forbundet med det fagvidenskabelige grundlag, der produceres i Museum Thys andre funktioner. Der er på Museum Thy en stærk tradition for formidling af museets arkæologiske og historiefaglige virksomhed. Formidlingen fungerer som en integreret del af Museum Thys virke, der indtænkes, udvikles og afvikles i nært samarbejde mellem museets forskellige udstillingssteder, afdelinger og faggrupper. 

Udstillinger

Således har der altid været udstillet oldsager på Thisted Museum, hvor den nuværende permanente udstilling, der er opstillet i 1990, formidler hovedfortællingerne om Thys oldtid fra stenalder over bronzealder, jernalder og middelalder samt Thylands landbokultur og købstadens historie. Med skiftende særudstillinger formidles emner, der tager udgangspunkt i ny viden eller aktuelle problemstillinger. Museet arbejder med udbygningsplaner, og her vil en opdateret formidling af lokalområdets oldtid og middelalder spille en central rolle i de kommende udstillinger. Museets afdeling i Bunkermuseum Hanstholm fik i 2016 ny udstilling, hvor Anden Verdenskrigs kulturspor formidles. Vorupør Museums udstilling har livet ved kysten, bådebyggeri og fiskeri som omdrejningspunkt. På Heltborg Museum findes både skiftende og faste kunstudstillinger samt en landbrugsudstilling.

Undervisning og undervisningsmaterialer

Der tilbydes museal undervisning til skoler og ungdomsuddannelser, og indholdet tilpasses aktuelle emner og alderstrin. Tilbuddet foregår dels i udstillingerne på museets afdelinger, dels ude i landskabet og i de historiske værksteder på Vorupør Museum og i jernaldergården ved Heltborg Museum. Undervisningens metoder varierer fra forløb til forløb, men et væsentligt fællestræk for en del af tilbuddene er mødet med den autentiske genstand, bygning, landskabet og den levende og vedkommende historiefortælling. Museum Thy udvikler også undervisningsmaterialer til brug for lærere og undervisere. Undervisningsmaterialerne gøres tilgængelige på lokale formidlingsplatforme og Museum Thys egen hjemmeside. Museum Thy har også udviklet en digital lokalhistorisk vidensbank for brug af lærere og elever.

Digital og trykt formidling

Der berettes løbende om nye arkæologiske fund og aktuelle nyheder på museets hjemmeside og facebook-side, ligesom det lokale dagblad har tradition for reportager om f.eks. udgravninger. De arkæologiske resultater og forskning formidles desuden i museets egne udgivelser samt i artikler i lokalhistoriske årbøger og andre tidsskrifter. Museum Thy har et særligt formidlingstilbud, Navnligthy.dk, hvor lokale samtidshistorier formidles i tekst og billeder. Udgravningsresultater omtales på museets hjemmeside og facebook-side. Bygherrerapporter lægges ud på museets hjemmeside. Endelig indgår museets arkæologiske forskningsresultater i bidrag til nationale og internationale fagfællebedømte forskningspublikationer.

Foredrag, fortællinger og andre arrangementer

Et væsentligt element i museets formidling er også foredrag, ad hoc arrangementer i forbindelse med udgravninger, naturvandringer med fortælling om fortidsminderne ude i landskabet og kulturhistoriske madarrangementer. Gennem disse arrangementer når museet målgrupper, der ellers ikke så ofte finder sted til vores formidling, eksempelvis blinde og svagtseende.

Målsætning

Udover Museumsloven har Museum Thy i sine vedtægter formuleret målsætningen for sit virke, herunder formidling.
“Stk. 2: Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.
Stk. 3: Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.”


Vision og strategi

Vision Museum Thy 2023: “Anerkendt, åben og generøs formidlings- og vidensinstitution, lokalt forankret og med nationalt/internationalt udsyn og samarbejde - inden for både arkæologien og nyere kulturspor.”

  • Er kendt for ”Liv og landskab i Thy” samt “Thy og den vide verden” – Forskning og formidling i tværfagligt samarbejde
  • Er anerkendt som førende inden for 2. Verdenskrigs kulturspor (forskning og formidling)
  • Gør kulturarven mere synlig og værdsat i Thisted Kommune og Nationalpark Thy
  • Arbejder ”uden for murene”. Kobler udstillinger og fysiske lokaliteter. Levendegør de gode historier, arbejder involverende og skaber nye oplevelser for borgere og besøgende
  • Er kendt for aktiv skoletjeneste og formidling til børn og børnefamilier; ”Historierygsækken”
  • Arbejder i nye rammer: (…) nye udstillinger på flere besøgssteder

Museum Thys formidling skal også i fremtiden være af høj faglig lødighed og forskningsbaseret. Museum Thy skal udvikle sin formidling under temaet Liv og Landskab i Thy, hvor både nye udstillinger og koblingen mellem udstillingssted og lokalitet i landskabet er centrale fokuspunkter. Museum Thy skal udvikle sin formidling under temaet Thy og den vide verden, hvor fokus er internationale forbindelser, udsyn og indblik. Museum Thy skal søge at udvikle sin skoletjeneste i samarbejde med Thisted Kommune og kommunens skoler, herunder arbejde for en fælleskommunal “historierygsæk”, hvor elever kommer på minimum fire museumsbesøg i løbet af deres tid i grundskolen.

Samarbejder

Museet indgår i samarbejder med undervisnings- og uddannelsesinstitutioner. F.eks. deltager Museum Thy i et partnerskab med Thisted Gymnasium og HF og er desuden medlem af Intrface (samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer). Museet deltager også i projektet Junior Ranger i samarbejde med blandt andre Tingstrup Skole, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen, hvor folkeskoleelever på et valgfag uddannes som natur- og kulturformidlere.
Museet bidrager til folkeskolens uformelle læringsmiljøer, bl.a. i Den Åbne Skole, Nationalpark Thy Klasseværelset, Thisted Kommunes læringstilbudsplatform RUM og materialet ”Stedbunden Læring”.
Museum Thy har udbudt gratis, opkvalificerende kurser for lærere i fri- og folkeskoler i samarbejde med skole-kirke-samarbejdet i Thisted og Sydthy Provstier.
Museum Thy har siden 2009 i et samarbejde med Nationalpark TV bidraget til mange programmer om kulturhistoriske emner.
Museum Thy deltager i museums- og medieprojektet “Historiedetektiverne” i samarbejde med TV2 Nord og KulturarvNord.
Museum Thy deltager som aktiv bidrager til foreningen De Historiske Værksteder i Danmark, i hvilken forbindelse Museum Thy har afholdt seminar om formidling og rekonstruktion af jernaldermiljøer med særligt fokus på processen fra fund til formidling. I forbindelse med formidlingen i jernaldergården får museets ansatte hjælp af en aktiv gruppe frivillige, der bidrager med tekstil- og håndværksformidling i juli måned.